จัดอบรมและสัมมนา

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ(CPD ผู้ทำบัญชี)
ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดอบรมภายใน (In-house Training)
ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุก สาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน