ทำบัญชี

บริการทำบัญชี ของเรา ประกอบด้วย

1 ทำบัญชีและยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
– ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
– จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
– จัดทำบัญชีและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
– ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2 ทำบัญชีและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
– จัดทำบัญชีและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
– จัดทำบัญชีและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3 ทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
– ให้คำแนะนำวิธีการทำบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
– ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
– บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีรายวันซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, ทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
– จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
– จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
– จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
– จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
– ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
– ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 5,000.- บาท โดยเกณฑ์การคิดค่าบริการ คำนวณจาก
1 ปริมาณเอกสารทางบัญชี (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝากธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการปรับปรุง)
2 ประเภทกิจการ (ซื้อมาขายไป, บริการ, ผลิต เป็นต้น)
3 การจัดทำสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ เพิ่ม