ตรวจสอบภายใน

บริการด้าน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน
– สำรวจออกแบบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) ให้กับองค์กร
– แนะนำให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี (AUDIT PLAN) ให้แก่องค์กร
– จัดตั้งทีมงานเข้าทำการตรวจสอบภายในประจำปี หรือเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์กร ในลักษณะ OUTSOURCING
– แนะนำให้คำปรึกษา วิธี และเทคนิคการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร
– ร่วมหรือจัดทีมบุคคลากร เข้าร่วมในการตรวจสอบภายใน ในบางกรณีที่จำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากองค์กร
– ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจำปีขององค์กร และเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งคราว
– แนะนำให้คำปรึกษาในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่องค์กร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอยู่เสมอ
ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งลักษณะงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

 1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังนี้
  – ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)
  – ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)
  – ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)
  – ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)
  – ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
  รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ
  – คู่มือการทำงาน
  – แผนภาพFlow Chart
  – วิธีการทำงาน
  – นโยบายที่เกี่ยวข้อง
  รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
  – ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ
  – ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/และป้องกัน
  – แผนงานการติดตามผล
 2. ให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)
  – ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกงานรายงานประกอบ
  – ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี
  – การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน